Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 10 tháng năm 2020

Tính đến hết tháng 10 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.802 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5.06%, bồi thường 16.091 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 35.13% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 10 tháng năm 2020

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 13.853 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30.25% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường 6.415 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 3.639 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8%, tăng trưởng 17%, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 10.214 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 5.779 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 14.566 tỷ đồng chiếm tỷ trọng gần 32%, tăng trưởng 1%, bồi thường 4.311 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 6.197 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.53%, tăng trưởng 13%, bồi thường 2.074 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 5.288 tỷ đồng chiếm tỷ trọng khoảng 11.55%, tăng 18%, bồi thường 1.280 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 3.961 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 9%, bồi thường 702 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.327 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 578 tỷ đồng.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.870 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.08%, giảm 12%, bồi thường 441 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.740 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 3%, bồi thường 815 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 47% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 890 tỷ đồng tăng trưởng 2%, bảo hiểm hàng không 481 tỷ đồng, giảm 16%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 668 tỷ đồng tăng trưởng 44%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 191 tỷ đồng, tăng trưởng 18%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 32 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 28 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

 Hồng Vân - HHBHVN