Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Thị trường bảo hiểm nhân thọ 10 tháng năm 2020

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 10/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.473.974 hợp đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ 10 tháng năm 2020

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 55,8%, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 5,8%, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 27,3%, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 7,7% giảm 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 3,3%, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 11.263.555 tăng 13,2%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 101.495 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,9%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,3%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 7,5%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,4%. Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 1,89%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 1%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0.3%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0.3%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0.05%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0.002%. Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 10/2020 tăng 17,6% đạt 32.083 tỷ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 10 tháng đầu năm 2020 cho các sản phẩm bảo hiểm là 20.462 tỉ đồng.

Phương Giang - HHBHVN