Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quy tắc ứng xử thống nhất của các Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ (ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HHBH/2012 ngày 29/06/2012)

Ngày 29/06/2012, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ban hành Quy tắc ứng xử thống nhất của các Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ (ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HHBH/2012 ngày 29/06/2012).

Quy tắc ứng xử thống nhất của các Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ (ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HHBH/2012 ngày 29/06/2012)

Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử được đăng tải chi tiết tại file đính kèm. 

Đính kèm: