Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Số liệu thị trường bảo hiểm 8 tháng năm 2020

Trong 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì được sự tăng trưởng.

Số liệu thị trường bảo hiểm 8 tháng năm 2020

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 8 tháng đầu năm ước đạt 77.509 tỷ đồng (tăng trưởng 20,5%). Bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 28.644 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước bồi thường 12.478 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước chi trả quyền lợi bảo hiểm 16.166 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 1.895.388 hợp đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm 55,7%, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm 5,6%, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 27,4%, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 8,2% giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 3%, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 10.830.192 tăng 13%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 77.509 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm 53,8%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm 7,0%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 27,1%. Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 2%. Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 8/2020 tăng 15,7% đạt 24.157 tỷ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 8 tháng đầu năm 2020 cho các sản phẩm bảo hiểm là 16.166 tỉ đồng, tăng 18% với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực bảo hiểm Phi nhân thọ

Tính đến hết tháng 8 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 35.979 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6%, bồi thường 12.478 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 34.68% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 11.137 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng trưởng 6%, bồi thường 5.172 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 3.041 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8 %, tăng trưởng 21%, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 8.095 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 23%, bồi thường 4.659 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 10.693 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30%, tăng trưởng 4%, bồi thường 3.381 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.896 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%, tăng trưởng 9%, bồi thường 1.194 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 4.426 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12%, tăng trưởng 16%, bồi thường 1.128 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 3.364 tỷ đồng, tăng trưởng 23%, chiếm tỷ trọng 9%, bồi thường 603 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.062 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 524 tỷ đồng.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.489 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, giảm 12%, bồi thường 354 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.391 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 6%, bồi thường 604 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 43% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 724 tỷ đồng giảm 2%, bảo hiểm hàng không 432, tỷ đồng tăng 16%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 579 tỷ đồng tăng trưởng 48%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 161 tỷ đồng tăng trưởng 20%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 25 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 21 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ.

Hồng Vân, Phương Giang