HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Số liệu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2021 (Theo báo cáo chính thức của các doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ)
Tính đến hết tháng 6 năm 2021, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 29.565 tỷ đồng, tăng trưởng 9.21% so với cùng kỳ năm 2020, bồi thường ước đạt 9.765 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường ước đạt 33%.

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu ước đạt 8.518 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28.8% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng trưởng 1.5% so với cùng kỳ năm trước, bồi thường ước đat 4.166 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường ước đạt 48.9%. 

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 8.652 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29.3%, tăng trưởng 6.6%, bồi thường 2.775 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 32%.

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.369 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14.8%, tăng trưởng 17.5%, bồi thường 938 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 21%.

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 3.709 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12.6%, tăng 16.1%, bồi thường 647 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 2.693 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9.1%, bồi thường 315 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 865 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.9%, bồi thường 319 tỷ đồng.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.351 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.6%, tăng trưởng 20.4%, bồi thường 230 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.310 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.4%, tăng trưởng 18.1%, bồi thường 542 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 41.4%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm: Bảo hiểm trách nhiệm đạt 698 tỷ đồng tăng trưởng 25%; Bảo hiểm hàng không đạt 364 tỷ đồng, tăng 38.8%; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính đạt 422 tỷ đồng, giảm 1.6%; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 120 tỷ đồng, giảm 9.3%; Bảo hiểm nông nghiệp đạt 35 tỷ đồng, tăng 67.6%; Bảo hiểm bảo lãnh 17 tỷ đồng, tăng 11.7% so với cùng kỳ năm trước./.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Tổng hợp từ báo cáo chính thức của các doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ)