Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019

Ngày 29/3/2019 tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) lần thứ 20 với sự tham dự của đại diện Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) và các Doanh nghiệp Bảo hiểm (DNBH) hội viên chính thức và liên kết của HHBHVN.

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019 Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục Trưởng Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết thị trường bảo hiểm năm 2018 và dự báo năm 2019; Báo cáo hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2018; Chương trình hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019; Báo cáo kết quả công tác thu – chi năm 2018; Dự toán kinh phí Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019.

Năm 2018, ngành bảo hiểm tiếp tục có bước tăng trưởng vững chắc, khẳng định vai trò là tấm lá chắn vững chắc và là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả của nền kinh tế. Tổng doanh thu phí bảo hiểm: ước đạt 132.947 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 46.713 tỷ đồng (tăng trưởng 12%), các DNBH nhân thọ ước đạt 86.234 tỷ đồng (tăng trưởng 30%).

Tổng tài sản của các DNBH ước đạt 394.192 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 82.903 tỷ đồng (tăng 10%), các DNBH nhân thọ ước đạt 311.289 tỷ đồng (tăng 29%).

Toàn ngành Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế  ước đạt 321.165 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 42.648 tỷ đồng (tăng 8%); các DNBH nhân thọ ước đạt 278.517 tỷ đồng (tăng 34%).

Các DNBH đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 38.524 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 19.874 tỷ đồng (tăng 25%), các DNBH nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng (tăng 17%).