Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Các Quyết định đã ban hành
Quyết định về việc thành lập các tiểu ban và văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới


Ngày 26/8/2009, Trưởng ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 08/QXCG-09/QĐ-HĐQL về việc thành lập các tiểu ban và văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm 3 điều:Điều 1. Thành lập các tiểu ban trong Ban điều hành Quỹ và văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm các ông, bà có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các tiểu ban trong Ban điều hành Quỹ và văn phòng Quỹ được ban hành theo Quyết định số 07/QXCG-09/QĐ-HĐQL ngày 26/8/2009 của Trưởng ban điều hành Quỹ,

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và Văn phòng Quỹ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm!

 

Tài liệu đính kèm: