Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tiêu điểm tháng
Đoàn kết, hợp tác, phát huy vai trò tự quản để xây dựng thị trường bảo hiểm phát triển tăng cường hiệu quả kinh doanh bảo hiểm
Ngày 28 và 29/7/2016, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) sẽ tổ chức Hội nghị Tổng Giám đốc (CEO) các DNBH Phi nhân thọ và Nhân thọ. Tại Hội nghị, các Tổng Giám đốc với tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát huy vai trò tự quản để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết CEO năm 2015 và xây dựng chương trình hoạt động trong thời gian tới.

Nghị quyết 35 của Chính phủ được xây dựng trên tinh thần tháo gỡ khó khăn,vướng mắc, thúc đẩy các DNBH phát triển sản xuất, kinh doanh; Nhà nước kiến tạo và phục vụ; Cải thiện môi trường kinh doanh; Cải cách thủ tục hành chính. Nghị quyết 35 sẽ tạo động lực giúp các CEO bàn bạc, đề xuất, kiến nghị và có những quyết sách sáng suốt.

Hội nghị CEO Phi nhân thọ sẽ thông qua quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm hàng hóa, vận chuyển, tàu biển và tài sản của quốc tế đang áp dụng tại Việt Nam được dịch, hiệu đính, chỉnh lý, bổ sung bởi các chuyên gia hàng đầu cho phù hợp với pháp luật Việt Nam. Sau khi được các CEO thông qua, HHBHVN sẽ ban hành, đăng tải công khai để các DNBH vận dụng, người mua bảo hiểm và cơ quan chức năng được biết.

Hội nghị CEO Nhân thọ sẽ thông qua Quy chuẩn đạo đức hành nghề đại lý bảo hiểm; Quy tắc chung ký kết hợp đồng đại lý là tổ chức pháp nhân; Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm nhân thọ (tương tự như cơ sở dữ liệu của bảo hiểm y tế đang triển khai) để đảm bảo quyền lợi khách hàng và phòng chống trục lợi bảo  hiểm; Ba mẫu hợp đồng bảo hiểm: hỗn hợp, đầu tư, sức khỏe làm căn cứ để Bộ Tài chính phê duyệt sản phẩm bảo hiểm, Bộ Công Thương đăng ký sản phẩm bảo hiểm theo cơ chế 1 cửa; Triển khai chương trình tuyên truyền bảo hiểm nhân thọ 2016.

Tổng Giám đốc các DNBH sẽ cùng bàn bạc:

• Triển khai thực hiện Nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh bảo hiểm.

• Đóng góp ý kiến xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định nói trên với tinh thần “nhặt hết những chiếc đinh” về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính cản trở kinh doanh bảo hiểm như Chính phủ chỉ đạo.

• Đánh giá tác động của Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng dân sự, Bộ luật hàng hải tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung và quản trị điều hành của từng DNBH nói riêng để sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý lại các quy tắc, điều khoản, điều kiện bảo hiểm, giấy yêu cầu bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, quy trình khai thác, giám định, bồi thường, phòng chống trục lợi bảo hiểm, kiểm soát nội bộ.

• Đánh giá lại các bản án được đưa vào hoặc để đề nghị đưa vào án lệ khi xét xử tranh chấp liên quan đến bảo hiểm.

• Đánh giá cơ hội và thách thức tác động của TPP, các FTAs tới thị trường bảo hiểm để xây dựng chiến lược trung, dài hạn cho thị trường bảo hiểm và từng DNBH.

Ngoài ra, các DNBH sẽ đưa ra các giải pháp kiến nghị với các cơ quan chức năng một số vấn đề sau:

• Sớm ban hành Thông tư quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (đã có Nghị định Chính phủ).

• Cần xử lý mạnh hơn các trường hợp không tuân thủ quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được Bộ Tài chính ban hành; Quy tắc điều khoản bảo hiểm vật chất xe ô tô được Bộ Tài chính phê duyệt.

• Tiến hành sửa đổi Thông tư 220 và Nghị định 130/2006/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

• Ban hành Nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành Bộ luật hàng hải về bảo hiểm hàng hải khi Luật kinh doanh bảo hiểm không điều chỉnh lĩnh vực này.

Vấn đề cơ bản nhất là cần có sự hợp tác chặt chẽ và chế độ tự quản giữa các DNBH hội viên để đảm bảo tính tuân thủ các văn bản hợp tác, các cam kết của các DNBH hội viên được thực hiện nghiêm túc.

Trong tương lai gần, các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ sẽ do các DNBH hội viên soạn thảo nhất trí và HHBHVN ban hành, DNBH thực thi như quy định của các nước có thị trường bảo hiểm tiên tiến đang thực hiện.