Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tiêu điểm tháng
Cần nằm bắt cơ hội phát triển sản phẩm bảo hiểm mới

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định một số tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ phải mua bảo hiểm.

1. Bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh

Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, Điều 78: Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh quy định:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ tại DNBH được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

- Chính phủ quy định chi tiết về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh,chữa bệnh và lộ trình để tiến tới tất cả người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

2. Bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp kế toán viên

Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Điều 67 khoản 6 quy định trách nhiệm của kế toán viên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ.

3. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán

Luật Kiểm toán số 67/2011/QH12, Điều 29 khoản 5 quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Bảo hiểm trách nhiệm của công chứng viên

Luật Công chứng số 53/2014/QH13, Điều 37 quy định bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên như sau:

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên là loại hình bảo hiểm bắt buộc. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng.

- Tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình.

- Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày mua bảo hiểm hoặc kể từ ngày thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm, tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thông báo và gửi bản sao hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên cho Sở Tư pháp.

- Chính phủ quy định chi tiết điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên.

Điều 33 khoản 5 về nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng: Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình theo quy định tại điều 37 của Luật này và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 38 của Luật này.

5. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa

Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11). Điều 77 khoản 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ ba;

- Chủ phương tiện quy định tại khoản 1 điều 24 (phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người hoạt động trên đường thủy nội địa) của Luật này khi kinh doanh vận tải hàng hóa phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho người thứ ba;

- Điều kiện, mức phí bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

6. Bảo hiểm du lịch cho khách du lịch trong nước và quốc tế

Luật du lịch số 44/2005/QH11, Điều 50 khoản 2 quy định về quyền và nghĩa vụ của DN kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: phải mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài trong thời gian thực hiện chương trình du lịch.

Điều 58 khoản 3 về điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch: Có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của khách du lịch trong quá trình vận chuyển; mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch theo phương tiện vận chuyển.

Như vậy luật pháp đã quy định 6 ngành nghề dịch vụ phải mua bảo hiểm trong đó ngành nghề khám chữa bệnh, công chứng, kế toán quy định phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ (tương đương với chế độ bảo hiểm bắt buộc hiện hành) nghề kiểm toán quy định mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính gần như chế độ bảo hiểm bắt buộc hiện hành. Hai ngành nghề còn lại là du lịch lữ hành trong nước, quốc tế và TNDS vận tải đường thủy nội địa rất quan trọng được quy định phải mua bảo hiểm nên cần có sự chỉ đạo của Bộ Tài chính để các DNBH thực hiện và đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm cũng như đối tượng bị thiệt hại (bên thứ ba) được giải quyết bồi thường kịp thời, thỏa đáng như quy định của pháp luật.

Cả 6 sản phẩm bảo hiểm nói trên mới có Nghị định 102 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp trong khám chữa bệnh, còn thiếu các Nghị định của Chính phủ và Thông tư quy định về quy tắc, điều khoản, biểu phí của Bộ Tài chính ban hành hoặc Bộ Tài chính phê duyệt (nếu không phải là bắt buộc).

Để giải quyết tồn tại nói trên, phát triển sản phẩm bảo hiểm mới, HHBHVN và các DNBH cần thực hiện những bước đi tiếp theo như sau:

- Kiến nghị Bộ Tài chính xây dựng Nghị định Chính phủ quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc đã có quy định tại các luật hiện hành và xây dựng Thông tư quy định quy tắc, điều khoản bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

- Chủ động xây dựng quy tắc, điều khoản, điều kiện bảo hiểm và biểu phí dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính đối với sản phẩm bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại các luật trên để trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư.

- Chủ động xây dựng quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm với các sản phẩm bảo hiểm còn lại (không thuộc cấp NĐ-CP, TT-BTC ban hành) để trình Bộ Tài chính phê duyệt trước khi thực hiện nhằm tuân thủ quy định của luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm và đối tượng bị thiệt hại (người thứ ba).

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh theo Quy định tại TT 102/TT-BTC để thúc đẩy phát triển bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh./.

Phùng Đắc Lộc

Nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

 

     
Các tin khác: