Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tiêu điểm tháng
Hội nghị Thường niên thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2016


Ngày 28/3/2016, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã tổ chức Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2016. Hội nghị đã tổng kết thị trường năm 2015; Đưa ra những giải pháp phát triển thị trường năm 2016; Tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển thị trường giai đoạn 2016 – 2016 và các giải pháp phát triển thị trường 2016 – 2020; Tóm tắt nội dung sửa đổi, bổ sung nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.


1. Kết quả đạt được của thị trường Bảo hiểm năm 2015

a. Toàn thị trường có 29 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Phi nhân thọ, 17 DNBH nhân thọ, 2 DN tái bảo hiểm, 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài và 12 DN môi giới bảo hiểm.

Tổng doanh thu đạt 84.374 tỉ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt 70.190 tỉ đồng, (tăng 25,75%), doanh thu hoạt động đầu tư đạt 14.185 tỉ đồng. Tính riêng doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 38.180 tỉ đồng, tăng 34,4%. Bảo hiểm phi nhân thọ đạt 32.010 tỉ đồng, tăng 15%.

Tổng tài sản đạt đạt 200.023 tỉ đồng, tăng 17,48%, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ đạt 56.785 tỉ đồng, bảo hiểm nhân thọ đạt 143.238 tỉ đồng.

Dự phòng nghiệp vụ đạt 130.391 tỉ đồng, tăng 21,09%, trong đó bảo hiểm nhân thọ đạt 103.901 tỉ đồng, bảo hiểm phi nhân thọ đạt 26.490 tỉ đồng.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 26.797 tỉ đồng,  tăng 4%, trong đó phi nhân thọ đạt 13.231 tỉ đồng, nhân thọ đạt 13.566 tỉ đồng.

Đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 157.266 tỉ đồng, tăng 24,9%, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ đạt 30.433 tỉ đồng , bảo hiểm nhân thọ đạt 126.266 tỉ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 47.917 tỉ đồng, tăng 7,82%, trong đó phi nhân thọ đạt 21.251 tỉ đồng, nhân thọ đạt 23.666 tỉ đồng.

Tổng phí bảo hiểm trả qua môi giới đạt 7.733 tỉ đồng, tăng 18,5%.

b. Xây dựng và thống nhất thể chế: Bỏ chương hợp đồng bảo hiểm trong Bộ Luật dân sự. Bổ sung điều 213, Bộ Luật hình sự về tội gian lận bảo hiểm. Bổ sung phí và lệ phí với phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm. Chính phủ ban hành Nghị định 119/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/TT-BTC ngày 23/6/2015 sửa đổi phụ lục 3 Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm khai thác thủy sản theo NĐ 67. Bộ Tài chính ban hành TT130/TT-BTC ngày 25/8/2015 sửa đổi bổ sung Thông tư 115/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra chuyên đề 13 DNBH, thanh tra chuyên đề 3 DNBH và thanh tra toàn diện 3 DNBH.

Năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh của DNBH được nâng cao. Có 9 DNBH phi nhân thọ, 6 DNBH nhân thọ tăng vốn điều lệ thêm là 3.486 tỉ đồng. Có 5 DNBH được A.M. Best xếp hạng: SVI: A-, VNR: B++, PVI: B++, BIC: B+, PVIRe: B+.

Có 89 sản phẩm mới (nhân thọ 52 sản phẩm, phi nhân thọ 37 sản phẩm) nâng tổng số sản phẩm bảo hiểm trên thị trường lên con số 1.187 sản phẩm (nhân thọ 350 sản phẩm, phi nhân thọ 837 sản phẩm).

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  cùng các DNBH, tái bảo hiểm nghiên cứu khảo sát để tiếp tục triển khai và mở rộng bảo hiểm cây trồng, vật nuôi.

Bảo hiểm thủy sản sửa đổi, bổ sung 4 nguyên tắc bảo hiểm, có 26/28 tỉnh thành tham gia bảo hiểm, tổng giá trị bảo hiểm đạt 24.960 tỉ đồng, phí bảo hiểm đạt 258,7 tỉ đồng, số lượng đối tượng được bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ đạt 10.438 tàu, thuyền viên đạt 101.540 người, bồi thường 26,1 tỉ đồng. Bộ Tài chính đã cấp phép cho 6 DNBH nhân thọ triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện đạt doanh thu 278,5 tỉ đồng, trong đó doanh thu khai thác mới đạt 199,76 tỉ đồng. Bảo hiểm liên kết chung có 13/17 DNBH triển khai với doanh thu đạt 13.021 tỉ đồng, 1,65 triệu hợp đồng trong đó phí bảo hiểm khai thác mới đạt 5.503 tỉ đồng, hợp đồng khai thác mới đạt 442.910 hợp đồng. Bảo hiểm liên kết đơn vị có 3 DNBH nhân thọ triển khai, doanh thu phí bảo hiểm đạt 230,59 tỉ đồng với 12.201 hợp đồng, trong đó doanh thu khai thác mới đạt 100,68 tỉ đồng, hợp đồng mới đạt 1.901 hợp đồng. Bảo hiểm vi mô đạt doanh thu 25 tỉ đồng với 860.47 hợp đồng.

Kênh phân phối và mạng lưới hoạt động ngày càng phát triển. Số lượng chi nhánh và văn phòng đại diện được mở thêm là 54 (nhân thọ 15, phi nhân thọ 39). Cả nước có 3.044 địa điểm kinh doanh (nhân thọ 1.000, phi nhân thọ 2.044). Số lượng đại lý bảo hiểm là 561.773 người (nhân thọ 484.915, phi nhân thọ 78.858 người). Bộ Tài chính đã cấp chứng chỉ đào tạo cho 322.350 người. Các kênh phân phối khác như bán bảo hiểm online, qua ngân hàng, qua bưu điện được chú trọng phát triển.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển thị trường năm 2011 – 2015

a. Chỉ tiêu:

Tổng doanh thu đạt 84.375 tỉ đồng, đạt khoảng 2% GDP (chỉ tiêu 2% - 3%).

Mức tăng trưởng bình quân đạt 16% (từ 46.985 tỉ đồng lên 84.375 tỉ đồng) trong đó bảo hiểm nhân thọ tăng bình quân 24,6%, phi nhân thọ tăng bình quân 11,7%.

Dự phòng nghiệp vụ đạt 130.391 tỉ đồng, tăng 2,36 lần (chỉ tiêu là 2 lần).

Huy động nguồn vốn vào nền kinh tế: 157.266 tỉ đồng, tăng 1,99 lần (chỉ tiêu là 1,7 lần).

Đóng góp ngân sách Nhà nước đạt 4.975 tỉ đồng (nhân thọ 2.572 tỉ đồng, phi nhân thọ 2.103 tỉ đồng).

Tuân thủ 50% các nguyên tắc quản lý giám sát bảo hiểm do Hiệp hội Quốc tế các nhà quản lý ban hành.

b. Thể chế:

Ban hành 37 văn bản quy phạm pháp luật (6 Nghị định, 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 25 Thông tư).

Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra toàn diện 15 lần, thanh tra chuyên đề 3 lần, kiểm tra toàn diện 48 lần, kiểm tra chuyên đề 33 lần.

 

3. Xây dựng Nghị định thay thế NĐ 45/NĐ-CP, NĐ 123/2011/NĐ-CP, NĐ 68/2014/NĐ-CP với các nội dung chủ yếu được sửa đổi, bổ sung

Quy định về hệ thống công nghệ thông tin;Quy định về hoa hồng bảo hiểm; Quy định về tái bảo hiểm; Quy định về chứng chỉ đào tạo đại lý; Quy định về chấp thuận đăng ký sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ;Quy định điều kiện tiêu chuẩn, cơ cấu vốn công ty cổ phần bảo hiểm; Quy định thẩm quyền quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

4. Xây dựng Nghị định thay thế NĐ 46/2007/NĐ-CP và NĐ 123/2011/NĐ-CP với các nội dung chủ yếu được sửa đổi, bổ sung

Quy định về vốn pháp định; Quy định về dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe; Quy định về dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm thiên tai;Quy định về dự phòng nghiệp vụ đối với tái bảo hiểm; Quy định về các tài sản đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ; Quy định về doanh thu hoạt động môi giới.

     
Các tin khác: