Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Diễn đàn pháp luật
Tóm tắt nội dung Thông tư 130/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/8/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 Hướng dẫn bảo hỉểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 về bảo hiểm hưu trí: “Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 (năm mươi lăm) tuổi đối với nữ và 60 (sáu mươi) tuổi đối với nam, trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu”

- Bổ sung Khoản 3 Điều 14 về trường hợp người có quyền rút trước tài khoản hưu trí: “Người được bảo hiểm là công dân VN được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài.”

- Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 25 về điều kiện đối với đại lý: “Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện”

- Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/10/2015./.

Hoàng Duy