Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Các Quyết định đã ban hành

 
Ngày 26/8/2009, Trưởng ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 08/QXCG-09/QĐ-HĐQL về việc thành lập các tiểu ban và văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới gồm 3 điều:
Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 06/QXCG – 09/QĐ-HĐQLQ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.
Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 04/QXCG – 09/QĐ-HĐQLQ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.
Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 02/QXCG – 09/QĐ-HĐQLQ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.
Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã ra quyết định số 01/QXCG – 09/QĐ-HĐQLQ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.